Bærekraft

Våre hovedmål

GL-Bygg AS skal ha bærekraftig entreprenørskap som et tydelig satsningsområde, med langsiktig verdiskaping tuftet på god drift, digitalisering, kontinuerlig forbedring, og evnen til å drive god prosjektstyring. Vi skal videreutvikle vår HMS . Hver dag skal vi være en helsefremmende arbeidsplass, og vi har et tydelig mål om null arbeidsrelatert skadefravær. 

Bærekraftig: Utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Entreprenørskap: En prosess hvor man alene eller i samarbeid med andre går fra å ha en idé til å etablere og/eller utvikle ny forretningsmessig virksomhet.

 

Fokus bærekraftsmål

 

God utdanning

«Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle»

Våre ansatte er fundamentet i bedriften. Derfor ønsker vi å utdanne våre egne fagfolk.
Utdanning er nøkkelen til utvikling, og åpner en verden av muligheter som gjør at hver enkelt av oss kan bidra til et bærekraftig samfunn.

Lærlinger

GL-Bygg samarbeider aktivt med distriktets videregående skoler for å sikre rekrutteringen til byggebransjen. Vi har som mål å ha lærlinger i organisasjonen til en hver tid. Se her for mer informasjon om det å være lærling i GL-Bygg AS

Trainee stilling

I september ansatte vi en Trainee med kompetanse innen bærekraftig arkitektur. Trainee-programmet har en varighet på 2 år og er et samarbeid med Skogmo Industripark. Her får GL-Bygg muligheten til å lære mer om bærekraft samtidig som traineen får innsikt i lokalt næringsliv og en god start i arbeidslivet.

Fra venstre En av lærlingene våre med sin fadder. Til høyre Trainee Kirsty Bruce

Kurs og kompetanseutvikling

Kurs og kompetanseutvikling er vesentlig for at vi skal kunne tilby løsninger som møter kundens behov, i tillegg til at det gir oss en trygghet rundt at våre ansatte utfører sine arbeidsoppgaver på en trygg og sikker måte. Vi sørger derfor for at alle våre ansatte er kurset og sertifisert hva gjelder arbeidsoppgaver og maskiner som benyttes. For å sørge for at alle ansatte til enhver tid er oppdatert, har vi interne rutiner og systemer som fanger opp behov for eksempelvis resertifiseringer.For å sikre at vi både øker og holder kompetansen i egen bedrift, tilrettelegger vi slik at ansatte som ønsker å ta relevant videreutdanning, får muligheter for dette. Et eksempel på økt kompetanse er at 11 av våre ansatte i perioden høsten 2020/vinteren 2021 har gjennomført NESO sin formannskole. GL-Bygg har tidligere hatt deltagere NESO sin baseskole. Sommer 2020 gjennomførte også 22 av våre ledere og mellomledere lederutdanning.

Lean

GL-Bygg har siden 2016 jobbet aktivt med standardisering og forbedringsarbeid. Som en del av denne jobben innfører vi nå Lean som arbeidsmetodikk. For oss i GL-Bygg handler Lean om å sette kundene i fokus, jobbe systematisk og skape flyt. Måten vi sørger for at hele organisasjonen jobber aktivt med å øke effektiviteten og redusere sløsing er blant annet gjennom å gi alle ansatte kurs i Lean. Dette er et av mange steg for å jobbe kontinuerlig med å forbedre oss. Jobben med å implementere Lean i alle våre prosesser er et prosjekt som vi står midt oppe i nå, og det er et prosjekt hvor vi får bistand fra både Lean Team Norge og Skogmo Industripark.

Fagdager

Vi har arrangert fagdager innenfor bærekraft, Lean og fossilfri byggeplass. Med slike fagdager styrker vi kompetansen internt, samt at vi gir våre underleverandører og samarbeidspartnere innsikt i hvordan vi i GL-Bygg jobber. Les mer om vår siste fagdag her.

Fagdag; Foredragsholder Arild Paulsen fra Lean Team Norge

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle»

GL-Bygg prøver å øke produktiviteten, gjennom å være i forkant med tekniske løsninger og utstyr.
Vi prøver hele tiden å tilpasse aktivitet etter utvikling og etterspørsel i samfunnet.

Arbeid for alle

For å skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser, jobber vi i GL-Bygg aktivt med å inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørger for faste og trygge arbeidsplasser, legger til rette for å få flere kvinner i arbeid og gjennom våre tjenester bidrar vi til å redusere andelen svart arbeid.

Ansatte i fokus

I GL-Bygg AS har vi en lang tradisjon med å sette ansatte i fokus. Denne innsatsen ble ytterligere styrket da vi høsten 2019 opprettet en stilling som HMS-leder i GL-Bygg. For å lykkes med denne jobben, jobber vi aktivt med følgende punkter:

  • Forebygging av arbeidsrelaterte skader, nedsatt helse og sykefravær for alle ansatte
  • Benytter kun godkjente og formålstjenlige klær og utstyr, og vi har rutiner slik at utslitt utstyr erstattes med nytt.
  • Arbeider systematisk med å kartlegge avvik. Det er innarbeidet en kultur hos alle i bedriften, hvor det å melde og ta tak i avvik er blitt en naturlig del av arbeidshverdagen.
  • AMU (arbeidsmiljøutvalget) i bedriften benyttes aktivt i arbeidet for å skape et godt og tryggere arbeidsmiljø.
  • Vi respekterer og følger krav og forpliktelse som stilles gjennom lovverk, forskrifter og bestemmelser.

Helsefremmende arbeidsplass

I samarbeid med Friskgården ble det i desember 2019 gjennomført et prosjekt «helsefremmende arbeidsplass».

Prosjektet resulterte i at vi har iverksatt flere tiltak. Bl.a.:

  • Styrket fadderordninga for våre lærlinger
  • Gjennomført lederutdanning for våre ledere og mellomledere i temaet «helsefremmende arbeidsplass»

 

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre»

«Overforbruk – Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.»

 

Avfallshåndtering

Nybygging, riving og rehabilitering skaper store mengder avfall. For å sikre et mer bærekraftig forbruk har myndighetene satt et krav om at alle byggeplasser skal ha en sorteringsgrad på minimum 60%. På bakgrunn av dette har Gl-Bygg satt seg et eget mål om å ha en sorteringsgrad på 90%.

I 2020 oppnådde vi en gjennomsnittlig sorteringsgrad på 78,66 %. Vårt beste prosjekt så langt er «Biltema, Namsos», hvor vi ved årsskiftet hadde en sorteringsgrad på 89,64 %

Biltema, Namsos

GL-Bygg har et tydelig fokus på å redusere avfallsmengdene i hele organisasjonen. Tiltak er eksempelvis gjenbruk av materialer. Dette kan være ved restaurerings- og ombyggingsjobber at man forsøker å benytte eksisterende materialer og konstruksjoner i stedet for å rive og kaste, og benytte ny materialer. Videre vurderes god utnyttelse av tilførte materialer kontinuerlig.

Kildesortering gjennomføres i våre kontorlokaler og ute på alle våre byggeplasser.

Vi deltar i et prosjekt sammen med Retura NT og Namdal Ressurs for prøve ut smart nivåmåling i avfallscontainere. Prosjektet tester ut en løsning hvor man kan forutse når en avfallscontainer må tømmes, hensikten med dette er å redusere unødvendig transport. Dette vil være et bidrag til redusert klimautslipp.

Sortering på byggeplass

Ansvarlig innkjøp

Etter ferdigstillelse av klimaregnskapet så vi at innkjøp er den største kilden til klimagassutslipp, og vi ser at dette er det området vi har størst mulighet til å gjøre en forskjell. Les mer om klimaregnskapet vårt her.

Fordeling av utslippene. Klimaregnskap 2019

Vi utfordrer våre samarbeidspartnere til å bli miljøsertifisert. Per i dag har 14 av våre største samarbeidspartnere miljøsertifisering.

 

Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem»

«Klimaendringene er en av vår tids største trusler. Dersom verden ikke lykkes i å kutte utslippene betydelig de nærmeste årene, er det svært stor risiko for at klimaendringene vil få alvorlige og vidtrekkende konsekvenser. De globale utslippene må ned. »

Vi er med på det grønne skiftet

Som en stor entreprenør i Namdalen er vi bevisst vårt ansvar ovenfor miljøet. Gjennom å øke kunnskap og bevissthet om miljø hos våre ansatte, skaper vi en positiv intern kultur med fokus på miljø i alle ledd.

Klimaregnskap

Norge har bestemt seg for at det skal være klimanøytralt innen 2030. Klimanøytralitet betyr at man ikke bidrar til den globale oppvarmingen. Dette gjøres ved å redusere utslippene så mye som mulig og deretter kompensere for de resterende ved å kjøpe kvoter eller investere i utslippsreduserende teknologier.

Som for de fleste virksomheter, fører aktiviteter i den daglige driften til at klimagassutslipp frigjøres. Disse utslippene er både direkte og indirekte. De direkte utslippene vi står for frigjøres gjennom egne aktiviteter, som forbrenning av drivstoff. Indirekte utslipp oppstår for eksempel når vi kjøper byggematerialer som blir produsert og transportert. Dette er noe vi som totalentreprenør har ansvar for å ta hensyn til og sørge for å ta bevisste valg.

I februar 2020 inngikk vi en avtale med Klimapartnere. Dette er et partnerskap for å redusere klimagassutslipp og støtte grønn forretningsutvikling.

Avtale signert med Klimapartnere. Vi er med på det grønne skiftet

Vi leverte vårt første klimaregnskap i fjor. Mer detaljer finner du her.

Klimaregnskapet gir oss en oversikt over hvordan bedriften vår påvirker klimaet – altså vårt klimaavtrykk. Med et klimaregnskap får vi kartlagt hvordan de ulike aktivitetene vi gjør påvirker klimaet, og hvor det er effektivt å sette inn tiltak for å takle disse. En slik åpenhet vil være med på å øke bevisstheten rundt måten man driver entreprenørskap på, og vi tror stadig flere bedrifter vil øke sin bevissthet og se viktigheten av slik åpenhet.

Miljøfyrtårn

Vi er stolte over å ha mottatt sertifisering som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn vil være en viktig del av vårt miljøstyringssystem. Vi er ikke ferdige med å tenke miljø, det betyr at vi er på rett vei. Vis vårt sertifikat her. Vi har som mål å bli ISO-14001 sertifisert i løpet av 2021.

Mot fossilfri byggeplass

GL-Bygg har forpliktet seg til å ha fossilfrie byggeplasser innen år 2030. Vi har startet utfasingen av maskiner og utstyr som benytter fossilt drivstoff og erstattet disse med maskiner som bruker fornybar energi. Som et ledd i denne utfasingen har vi fått vår første el-varebil våren 2021.

Vår første elektriske varebil

Tilrettelegge for el-bil

Vi vil tilrettelegge for at flere skal ha mulighet til å ta gode miljøvalg, og setter derfor i første omgang opp 4 ladestasjoner for el-bil ved våre kontorlokaler på Skogmo. Disse kan benyttes av våre ansatte, kunder og besøkende.

 

Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling»

Jobben gjør vi sammen!

 

Sterke partnerskap

Vi og Skogmo Industripark har etablert et svært godt samarbeid, der de bla. bistår oss i arbeidet med Lean, tilgang på studenter, digitalisering, utviklingsprosjekter, kompetanse vi mangler i egen organisasjon mm. Skogmo Industripark har et stort nettverk, og er en viktig tilrettelegger av kurs og andre aktiviteter som GL-Bygg nyter godt av.

NESO

Vi er medlem i NESO – Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA. NESO tilbyr blant annet innkjøpsavtaler, juridisk bistand og godt faglig og sosialt nettverk.Spesielt i forhold til kompetanseutvikling har NESO vært en god samarbeidspartner.Våre ansatte gjennomfører regelmessig nødvendige kurs og opplæring i regi av NESO.

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no